Trình tạo Schema (Đang xây dựng)

Article – Bài viết, Bài báo, Bài viết Blog


Tạo Schema

Đã tạo schema

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "",
 "headline": "",
 "image": "", 
 "author": {
  "@type": "",
  "name": ""
 }, 
 "publisher": {
  "@type": "Organization",
  "name": "",
  "logo": {
   "@type": "ImageObject",
   "url": ""
  }
 },
 "datePublished": ""
}
</script>

Job Posting – Bài đăng tuyển dụng


Tạo Schema

Đã tạo schema

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "JobPosting",
 "title": "",
 "description": "",
 "hiringOrganization" : {
  "@type": "Organization",
  "name": ""
 },
 "datePosted": "",
 "validThrough": "",
 "applicantLocationRequirements": {
  "@type": "Country",
  "name": "US"
 },
 "jobLocationType": "TELECOMMUTE"
}
</script>

Plugin mới nhất

Theme mới